1. TÖÖSTUSE KATASTRIÜKSUSE DETAILPLANEERINGU MATERJALID

Tööstuse detailplaneeringu eelhinnang

Imavere Vallavalitsuse 08.07.2016 a korraldusega nr 147 pikendati Tööstuse detailplanerringu algatamise tähtaega seose keskkonnamõju strateegilise eelhinnangu koostamise vajadusegs. 19.07.2016 valmis OÜ Adepte Ekspert poolt Tööstuse detailplaneeringu KSH eelhinnagu. KSH eelhinnanguga on võimalik tutvuda SIIN.

Tööstuse katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

Imavere Vallavalitsuse 08.09.2016 a korraldusega nr 179 Imavere külas Tööstuse detailplaneering. Detailplaneeringuga jäeti algatamata keskkonnamõjude strateegiline hindamine (KSH). Detailplaneeingu ala suurus on ca 4 ha. Tööstuse kinnistu detailplaneering hõlmab alljärgnevaid katastriüksuseid : Tööstuse katastriüksus (23401:003:0034), Paiaristi katastriüksus (23401:003:0030) ja T-49 Imavere- Viljandi-Karksi-Nuia tee (23401:005:0011).

Detailplaneeringu koostamise vajadus on välja selgitada võimalused Tööstuse katastriüksusele õlikultuuride töötlemise tootmishoonete, õlikultuuride- ja teravilja kuivatamise ja hoiustamiskompleksi rajamiseks. KSH jäeti algatamata kuna kavandatava tegevuse mahtu, iseloomu ja paiknemist arvestades ei ole oodata detailplaneeringu elluviimisel olulist keskkonnamõju.

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise ja KSH algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda SIIN, Lisa 1, Lisa 2.

ESKIISLAHENDUSE DOKUMENDID

Seletuskiri

Tööstuse detailplaneeringu kontaktala skeem

Tööstuse detailplaneeringu tugiplaan

Tööstuse detailplaneeringu põhijoonis

Tööstuse detailplaneeringu üldplaneeringu maakasutusplaan

Tööstuse detailplaneeringu ÜP maakasutusplaan täpsustav teemaplaneering

Tööstuse katastriüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Imavere Vallavalitsuse 01. novembri 2016 korraldusega nr 224 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Imavere külas Tööstuse katastriüksuse detailplaneering, planeeringuala suurus ca 4 ha.

Tööstuse kinnistu detailplaneering hõlmab alljärgnevaid katastriüksuseid: Tööstuse katastriüksus (23401:003:0034), Paiaristi katastriüksus: (juurdepääsutee rajamise osas 23401:003:0030), T49 Imavere – Viljandi - Karksi-Nuia tee: (riigimaantee, juurdepääsutee rajamise osas 23401:005:0011).

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on vajadus välja selgitada võimalused Tööstuse katastriüksusele õlikultuuride töötlemise tootmishoonete, õlikultuuride ja teravilja kuivatamise ja hoiustamiskompleksi rajamiseks.

Planeeringuga saab tutvuda 17. november- 01. detsember 2016 tööpäeviti kl 09.00-16.00 Imavere Vallavalitsuses (Viljandi mnt 11, Imavere küla) arendusnõuniku kabinetis. Planeering on avalikustatud valla veebilehel: www.imaverevv.kovtp.ee/detailplaneeringud. Detailplaneeringu kohta saab esitada kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi Imavere Vallavalitsuse aadressil Viljandi mnt 11, Imavere küla, Imavere vald, Järvamaa või e-posti aadressil: teele.kukk@imaverevv.ee kuni 01.detsembrini 2016.

Detailplaneeringu dokumentidega on võimalik tutvuda SIIN.

SELETUKIRI

ASUKOHASKEEM

KONTAKTALA

TUGIPLAAN

PÕHIJOONIS

ÜP VÄLJAVÕTE

ÜP VÄLJAVÕTE 2

KOOSKÕLASTUED

KSH EELHINNANG

KAVANDATAVA TOOTMISE KIRJELDUS

ILLUSTRATSIOONID

PLAAN

TEHNOSEKEEM

VAADE PAIA RISTMIKULT

VAADE TARTU MNT

VAADE VILJANDI MNT

TÖÖSTUSE DETAILPLANEERINGU KEHTESTAMINE

IMAVERE VALLAVALITSUSE 06.12.2016 KORRALDUS NR 253

2. KADASTIKU TEE 8, MAHE, TAHE, TÕRREPÕHJA JA TÕRREPÕHJA TEE KATASTRIÜKSUSTE DETAILPLANEERINGU MATERJALID
 

2.1 Kadastiku tee 8, Mahe, Tahe, Tõrrepõhja ja Tõrrepõhja tee detailplaneeringu algatamine

Imavere Vallavalitsus teatab, et on algatanud 03.05.2016 korraldusega nr 94 Imavere külas Kadastiku tee 8, Mahe, Tahe, Tõrrepõhja ja Tõrrepõhja tee detailplaneeringu koostamise ja jätnud algatamata eelpool nimetatud katastriüksuste osas keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH). Planeeringuala suuruseks on ca 13, 87 ha.

Planeeringu eesmärgiks on katastriüksuste liitmine üheks kinnistuks, lisaks mõne tootmishoone kavandamine (sh 49,9 MW koostootmisjaam), et moodustuks terviklik tootmisterritoorium, mille laiaulastuslikumal territooriumil tootmist paremini organiseerida. Planeeringualal moodustavad krundi sihtotstarbeks kavandatakse 100% tootmismaa.

KSH jäeti algatamata kuna kavandatava tegevuse mahtu, iseloomu ja paiknemist arvestades ei ole oodata detailplaneeringu elluviimisel olulist keskkonnamõju.

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise ja KSH algatamata jätmise korraldusega on võimalik tutvuda SIIN.

Kadastiku tee 8, Mahe, tahe, tõrrepõhja ja Tõrrepõhja tee detailplaneeringu eelhinnang

Eelhinnang on leitav SIIN ning lisa SIIN.

Kadastiku tee 8, Mahe, Tahe, Tõrrepõhja ja Tõrrepõhja tee detailplaneeringu lahendusega on võimalik tutvuda allpool oleval lingil:

2.2 Kadastiku tee 8, Mahe, Tahe, Tõrrepõhja ja Tõrrepõhja tee katastriüksuste detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Imavere Vallavalitsuse 22. novembri 2016 korraldusega nr 237 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Imavere külas Kadastiku tee 8, Mahe, Tahe, Tõrrepõhja ja Tõrrepõhja tee katastriüksuste detailplaneering. Detailplaneeringu ala suuruseks on ca 13,87 ha.

Planeeringu eesmärgiks on katastriüksuste liitmine üheks kinnistuks, lisaks mõne tootmishoone kavandamine (sh 49,9 MW koostootmisjaam), et moodustuks terviklik tootmisterritoorium, millel laiaulatuslikumal territooriumil tootmist paremini organiseerida. Planeeringualal moodustava krundi sihtotstarbeks kavandatakse tootmismaa 100%.

Detailplaneeringu lahendus on kooskõlastatud vastavate ametkondade ja asutuste poolt ning detailplaneeringuga ei muudeta üldplaneeringut.

Planeeringuga saab tutvuda 08. detsembrist kuni 22. detsembrini 2016 tööpäeviti kl 09.00-16.00 Imavere Vallavalitsuses (Viljandi mnt 11, Imavere küla) arendusnõuniku kabinetis. Lisaks on planeering avalikustatud valla veebilehel: www.imaverevv.kovtp.ee/detailplaneeringud. Detailplaneeringu kohta saab esitada kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi Imavere Vallavalitsuse aadressil Viljandi mnt 11, Imavere küla, Imavere vald, Järvamaa või e-posti aadressil: imavere@imaverevv.ee kuni 22.detsembrini 2016.

Juhul, kui avaliku väljapaneku käigus esitatakse kirjalikke arvamusi, mida detailplaneeringus arvesse ei võeta, toimub detailplaneeringu avaliku arutelu 27.detsembril 2016 kell 11:00 Imavere Vallavalitsuse saalis.

Detailplaneeringut puudutavate dokumentidega on võimalik tutvuda SIIN.

2.3 Kadastiku tee 8, Mahe, Tahe, Tõrrepõhja ja Tõrrepõhja tee katastriüksuste detailplaneeringu ketestamine.

Kadastiku tee 8 laienduse kruntimine

Kadastiku tee 8 laienduse lisad

Kadastiku tee 8 laienduse olemasolev olukord

Kadastiku tee 8 laienduse põhijoonis tehnovõrkudega

Kadastiku tee 8 laienduse seletuskiri

Kadastiku tee 8 laienduse situatsiooniskeem

Detailplaneeringud

Alamkaustad
Näitan: 3 tulemust.
Dokumenti
Tühi kaust.
Nimi Suurus
Tühi kaust.
Näitan: 0 tulemust.