23.02.15

Igapäevaelu toetamise teenus

Eesmärk - igapäevaelu toetamise teenuse eesmärk on inimese parim võimalik iseseisev toimetulek ja areng psühhosotsiaalse toimetuleku toetamise, igapäevaelu toimetulekuoskuste ja tööoskuste kujundamise ning nõustamise kaudu.

Tegevused

 • Kujundatakse inimese isiklikke ja igapäevaelu oskusi, kaasates isik nimetatud oskusi arendavatesse tegevustesse, arvestades tema terviseseisundit ning tema enda vajadusi ja soove;
 • Juhendatakse sotsiaalsete suhete loomisel, säilitamisel ja arendamisel;
 • Juhendatakse aja planeerimisel ja vaba aja sisustamisel;
 • Juhendatakse tervishoiu-, sotsiaal-, posti-, finants- ja muude teenuste kasutamisel ning hariduse omandamise võimaluste leidmisel ja elluviimisel;
 • Kujundatakse tööoskusi ja võimaldatakse töö tegemise harjutamist;
 • Nõustatakse inimese lähedasi, sealhulgas temaga samas eluruumis elavaid inimesi tema käitumise ja suhtlemise eripärades;
 • Toetatakse teenust saavaid, sarnase diagnoosiga ja sellega seonduvate probleemidega inimesi toetavate gruppide tegutsemist nende juhendamise ja nõustamise kaudu;
 • Kaasatakse inimest muudesse tegevustesse, mis on vajalikud igapäevaelu toetamise teenuse eesmärgi saavutamiseks;
 • Toetatatakse inimese enesemääratlemist, et ta ise teab, mida ta soovib ja mis on talle hea.

Teenusele suunamine

Õigus saada teenust on raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäirega täisealisel inimesel. Teenusele suunamist korraldab SKA (www.ensib.ee) inimese avalduse alusel. Isik peab pöörduma peale suunamisotsuse saamist teenuseosutaja poole hiljemalt kolme päeva jooksul alates suunamisotsusele märgitud teenuse alustamise kuupäevast. Klientidel, kes on juba päevakeskuses teenusel, aitab teenust pikendada ja abistab asjaajamisel tegevusjuhendaja.

Teenuse pikendamise korral tehakse märge päevakeskuses tegevusjuhendaja või juhataja poolt kliendipäevikusse.

Teenuse osutaja peab arvestust aja üle, millal isikule või tema lähedasele vahetult teenust osutati. Teenust osutatakse isiku kohta vähemalt 4 tundi kuus.

SHK alusel peab olema tagatud vähemalt ühe täistööajaga tegevusjuhendaja olemasolu kümne igapäevaelu toetamise teenust saama suunatud isiku kohta.

Toetatud elamise teenus

Eesmärk - Toetatud elamise teenus on inimese sotsiaalse toimetuleku ja integratsiooni toetamine temale eluruumi kasutusse andmise võimaluse loomise kaudu. Inimest juhendatakse majapidamises ja igapäevaelu korraldamises eesmärgiga tagada tema võimalikult iseseisev toimetulek iseseisvalt elades.

TE teenust võib osutada inimese enda elamispinnal, teenuse osutaja poolt inimesele üüritaval elamispinnal või grupikodus.

Tegevused

 • Juhendatakse inimest igapäevaelu ja majapidamise korraldamisel, sealhulgas igapäevaeluga seotud eelarve koostamisel,
 • Juhendatakse inimest eluruumi kasutamise ja hooldamisega seotud teenuste, sealhulgas posti- ja finantsteenuste kasutamisel,
 • Abistatakse ühise elukorralduse reeglites kokku leppimises ja kokkulepete täitmises, kui ühte eluruumi jagavad vähemalt kaks teenust saavat inimest,
 • Luuakse võimalused inimese võimalustele ja vajadustele vastava parima võimaliku sisustatud eluruumi kasutusse andmiseks,
 • Valmistatakse inimest ette iseseisvaks elamiseks ning juhendatakse ja abistatakse teda iseseisvalt elamiseks elamispinna hankimisel.

Teenusele suunamine

Toetatud elamise teenust on õigus saada raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäirega täisealisel inimesel. Inimene, kellel on õigus toetatud elamise teenust saada, peab suutma ise enda eest hoolitseda ja tulema juhendamisel toime igapäevaelu toimingutega.

Soovitus kasutada toetatud elamise teenust peab olema kirjas rehabilitatsiooniplaanis või rehabilitatsiooniteenuse osutaja kirjalikus põhjendatud ettepanekus toetatud elamise teenust saama suunamise kohta rehabilitatsiooniplaani koostamise ajaks.

Teenusele suunamist korraldab SKA. Isik peab pöörduma teenuseosutaja poole hiljemalt kolme päeva jooksul alates suunamisotsusele märgitud teenuse alustamise kuupäevast.

Teenuse pikendamise korral tehakse märge päevakeskuses tegevusjuhendaja või juhataja poolt kliendipäevikusse. Klientidel, kes on juba päevakeskuses teenusel, aitab teenust pikendada ja abistab asjaajamisel tegevusjuhendaja.

Teenuse osutaja peab arvestust aja üle, mil isikule või tema lähedasele vahetult teenust osutati, teenust osutatakse isiku kohta vähemalt 2  tundi nädalas.

SHK alusel peab olema tagatud vähemalt ühe täistööajaga tegevusjuhendaja olemasolu kümne toetatud elamise teenust saama suunatud isiku kohta.

Toimetaja: EVELI LILLEOJA