Valimised 2017

Registreeritud Järva valla volikogu liikmete, asendusliikmete ja lisamandaatide nimekirja leiate järgnevalt lingilt 20. oktoobri 2017 otsuste alt:

Järva valla valimiskomisjoni protokollid ja otsused on avaldatud Järva Maavalitsuse koduleheküljel.

Alates 21. oktoobrist 2017 on uueks haldusüksuseks Järva vald, mis moodustati Albu valla, Ambla valla, Imavere valla, Järva-Jaani valla, Kareda valla, Koeru valla ja Koigi valla ühinemise teel.
Kuni 1. jaanuarini 2018 jätkavad ühinenud endiste omavalitsuste ametiasutused Albu Vallavalitsus, Ambla Vallavalitsus, Imavere Vallavalitsus, Järva-Jaani Vallavalitsus, Kareda Vallavalitsus, Koeru Vallavalitsus ja Koigi Vallavalitsus tööd eraldi ametiasutustena.

Vallaelanikele see muudatusi kaasa ei too!

VALIMISED 2017 

Registreeritud Järva valla volikogu liikmete, asendusliikmete ja lisamandaatide nimekirja leiate järgnevalt lingilt 20. oktoobri 2017 otsuste alt:

Järva valla valimiskomisjoni protokollid ja otsused on avaldatud Järva Maavalitsuse koduleheküljel.

Alates 21. oktoobrist 2017 on uueks haldusüksuseks Järva vald, mis moodustati Albu valla, Ambla valla, Imavere valla, Järva-Jaani valla, Kareda valla, Koeru valla ja Koigi valla ühinemise teel.
Kuni 1. jaanuarini 2018 jätkavad ühinenud endiste omavalitsuste ametiasutused Albu Vallavalitsus, Ambla Vallavalitsus, Imavere Vallavalitsus, Järva-Jaani Vallavalitsus, Kareda Vallavalitsus, Koeru Vallavalitsus ja Koigi Vallavalitsus tööd eraldi ametiasutustena.

Vallaelanikele see muudatusi kaasa ei too!

OMAVALITSUSTE ÜHINEMINE
 

Riik soosib ja soodustab igati omavalitsuste omaalgatuslikku ühinemist, et tekiksid suurema territooriumi ja elanike arvuga omavalitsused.

Valitsuse tegevuskavas kokku lepitud kohaliku omavalitsuse reformi eesmärk on tugevad omavalitsused, mis suudavad kohalikku elu terviklikult arendada ja kus inimestele on tagatud heal tasemel ja kättesaadavad avalikud teenused. Reformi läbiviimiseks võetakse hiljemalt 1. juuliks 2016 vastu haldusreformi seadus. Seaduse jõustumise järel viiakse läbi omavalitsuste vastavuse hindamine objektiivsete ja üheselt tõlgendatavate kriteeriumite põhjal. Kriteeriumitele mittevastavad omavalitsused peavad ühinema seaduses toodud tähtajaks. Kui ühinemine ei ole läbi viidud ühe aasta jooksul pärast hindamist, viib ühendamise läbi valitsus. Täpsema ülevaate reformiga seotud küsimustest saab haldusreformi kodulehelt.

Imavere Vallavolikogu moodustas Imavere valla nimel ühinemisläbirääkimistel pidamiseks 7-liikmelise komisjoni, koosseisus: Eve Okas, Jüri Ellram, Ants Välimäe, Eveli Lilleoja, Inga Okas, Arvet Kutsar, Heidi Arula.

Töörühmad:

Paide linna, Paide valla, Väätsa valla, Roosna-Alliku valla, Koigi valla, Imavere valla ja Kareda valla ühinemiskõnelused

Põltsamaa Linnavolikogu ning Põltsamaa, Pajusi, Puurmani, Kolga-Jaani, Kõo ja Imavere valla ühinemiskõnelused

 

Imavere Vallavolikogu arutas Põltsamaa linna, Paide linna, Järva-Jaani valla ja Türi valla ühinemisläbirääkimiste ettepanekuid 18.02.2016 istungil ja võttis vastu järgmised otsused:

 
Imavere Vallavolikogu arutas Põltsamaa Vallavolikogu ettepanekut 24.03.2016 istungil ning võttis vastu otsuse:
 
Imavere Vallavolikogu arutas Võhma Linnavolikogu ettepanekut 21.04.2016 istungil ning võttis vastu otsuse:
 
Imavere Vallavolikogu arutas Koeru Vallavolikogu ettepanekut 19.05.2016. a istungil ning võttis vastu otsuse: 
 
Imavere  Vallavolikogu 16.06.2016 istungil võeti vastu otsus lõpetada ühinemisläbirääkimised Põltsamaa Linnavolikogu, Paide Linnavolikogu, Põltsamaa Vallavolikogu ja Võhma Linnavolikoguga ning jätkata ühinemisläbirääkimisi Järva-Jaani Vallavolikoguga. 
 
Imavere Vallavolikogu otsustas avalikustada 22.09.2016 istungil ühinemislepingu projekti:
 
 

JÄRVA VALLA ÜHINEMISLEPINGU PROJEKT

Järva valla ühinemislepingu projekt ja Lisa 1 Seletuskiri

Lisa 2 Ühineva valla kaart

Lisa 3 Investeeringute kava

Lisa 4 Struktuur

Lisa 5 Ühinevate valdade 2015. majandusaasta auditeeritud aruanded

Albu vald

Ambla vald

Imavere vald

Järva-Jaani vald

Kareda vald

Koigi vald

Koeru vald

Ühinemislepingu projekti muudatusettepanekute vorm

Ühinemislepingu projekti tutvustavad rahvakoosolekute kohad ja ajad

Järva valla ühinemisleht

Rahvaküsitluse läbiviimine

MAAVALLA ÜHINEMISLÄBIRÄÄKIMISED