Infot lõkkes ja kodustes küttekolletes jäätmete põletamise kahjulikkusest saate alltoodud linkidelt:

Lõke ja Ahi

Infot toidu tarvitamise ja toidujäätmete kohta saad siit: Tarbitoitutargalt

AS Eesti Keskkonnateenused hinnatõusu TEADE

Muudatused jäätmeveos alates 1. maist 2016

Anname teada, et AS Eesti Keskkonnateenused ja MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse vahel sõlmitud jäätmeveo lepingu tähtaeg lõpeb.

Eelmise aasta lõpus kuulutati välja uus jäätmeveohange, mille tulemusena tunnistati Imavere valla piirkonnas soodsaima hinna pakkujaks jätkuvalt AS Eesti Keskkonnateenused. Kuigi vedaja jääb samaks, võivad jäätmevaldaja jaoks muutuda senised harjumuspärased jäätmeveo päevad ja muutub jäätmemahuti tühjenduse hind.

Uus korraldatud jäätmevedu hakkab kehtima alates 01. maist 2016 ja kestab kolm aastat kuni 30. aprillini 2019.

Sellega seoses saadab AS Eesti Keskkonnateenused kõikidele jäätmevaldajatele uued eeltäidetud jäätmeveo lepingud koos veograafikutega orienteeruvalt ühe kuu jooksul enne veoperioodi algust.

Tõrgeteta teenuse osutamiseks on vajalik allkirjastada uus jäätmeveoleping täpsustamaks mahutite suurust, väljaveosagedust, veo- ja postiaadresse, kontaktandmeid  jm olulist infot ning postitada leping vedajale tagasi.

Juhul kui AS Eesti Keskkonnateenused poolt saadetud eeltäidetud leping pole jõudnud jäätmevaldajani palume kindlasti võtta ühendust vedaja klienditeenindusega telefonil 7386700 või e-posti aadressil tartu@keskkonnateenused.ee, et üle täpsustada teie postiaadress. Samuti kehtib suhtluseks vedajaga lühinumber 1919.

 

Konteinereid hakatakse tühjendama järgmiste hindadega:

Mahuti suurus          Hind € km-ga

kilekott kuni 100 l

ja kuni 10 kg               1.27
80 l mahuti                  1.02
140 l mahuti                1.79
240 l mahuti                2.34
370 l mahuti                3.05
600 l mahuti                3.60
800 l mahuti                4.79
1100 l mahuti              5.76
1500 l mahuti              7.86

2500 l mahuti              11.23
4500 l mahuti              20.22

 

MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus

www.kejhk.ee

 

Korraldatud jäätmeveoga liitumine

Jäätmeveoga lepingu sõlmiseks saate sisetada oma andmed keskkonnateenused.ee kodulehel  Kontaktid -> Saada andmed lepingu sõlmimiseks (http://www.keskkonnateenused.ee/kontakt/saada-andmed-lepingu-solmimiseks/).

 

Veopäeva kontroll

Perioodil 01.01.2015 kuni uue jäätmeveohanke võitnud vedaja tööle hakkamiseni osutab teie piirkonnas korraldatud jäätmeveo teenust jätkuvalt AS Eesti Keskkonnateenused.

Oma järgnevat konteineri tühjenduspäeva on võimalik üle küsida telefoni teel klienditeenindusest või valida vedaja kodulehel menüü link kliendile veopäev http://keskkonnateenused.ee/kliendile/kliendile-veopaev/  ja sisestada avanevasse aknasse 7-kohaline kliendinumber, mis algab numbritega 14xxxxx. Kliendinumbri leiab arvelt ka ilma kirjaliku lepinguta klient. Samalt kodulehelt on kliendil võimalus vaadata infot teenindamata objektide kohta.

Tühjendusgraafikute võimalused on olenevalt jäätmevaldaja asukohast: 2 x nädalas, 1 x nädalas, igal 2. nädalal, igal 4. nädalal ehk 28. päeva tagant või igal 12.nädalal ehk 84. päeva tagant. Tühjenduspäevade lugemisel on kindlasti abiks ka nädalapäeva meelde jätmine.

AS Eesti Keskkonnateenused klienditeeninduse telefoninumber üle Eesti on 1919
E-mail: info@keskkonnateenused.ee
Koduleht: http://www.keskkonnateenused.ee/

 

Eesti muutuvasse kliimasse iga prügikonteiner ei sobi

Inimesed süüdistavad konteineri lõhkumises tihtilugu prügivedajat, kuna tühjendamisel konteiner purunes. Prügifirmad tunnistavad, et neile kurdetakse plastkonteinerite purunemist, kuid prügikonteineri lagunemise põhjus on tihtipeale hoopis kehv kvaliteet, selle vale kasutamine või materjali loomulik väsimine. Probleemid tekivad eelkõige tundmatute tootjate ja odavate plastkonteineritega, mille eluiga võib jääda üürikeseks. Osa prügikonteinerid polegi mõeldud õues hoidmiseks, sest külmaga kipuvad kehvema kvaliteediga konteinerid hapraks muutuma. Nende plastik on kas liiga õhuke või on kasutatud liigselt taaskasutatud plasti, mis on võrreldes uue toorainega tunduvalt hapram. Kuna plasti omadused muutuvad UV-kiirguse mõjul, peab selle koostisse olema lisatud aineid, mis suurendavad vastupidavust UV-kiirgusele. Olulised on lisaained, mis aitavad plastil madalatel temperatuuridel elastsust säilitada ning kõrgetel temperatuuridel liigset elastsust vältida. Mida rohkem komponente plastile lisatakse, mida ilmastiku- ja ainetekindlam see on, ja mida paremat tootmisprotsessi kasutatakse, seda kõrgem on konteineri hind. Konteinerid, mis on mõeldud kasutamiseks siseruumides, peaks olema peal vastav märge.

Et vältida hilisemaid vaidlusi juhuks kui tekib pretensioone konteineri kvaliteedi või kasutuse sobivuse osas, on uue konteineri soetamisel mõistlik küsida müüjalt millisest plastist konteiner toodetud on, millisel sihtotstarbel konteinerid kasutamiseks sobilikud on, kas sise- või välistingimustel kasutamiseks, kas konteiner haakub prügipress auto haakeseadmega, kas konteineri plast sisaldab UV kaitset jms. Eriti tähelepanelik peaks olema Aasia riikides toodetud konteinerite soetamisel (näiteks Taiwan või Hiina). Eesti kliimas on sobivam kasutada Euroopa toodangut. Kogemusele tuginedes julgeb vedaja soovitada SULO, OTTO, PLASTIC, OMNIUM tootjate konteinereid, milliste kvaliteet, kasutusmugavus ja vastupidavus on aastate jooksul end praktikas tõestanud. Hoolsa omaniku käes võib õige konteiner vastu pidada isegi rohkem kui kümme aastat.

Kuid puruneda võivad ka kvaliteetsed prügikonteinerid. See juhtub siis, kui sinna pannakse sobimatuid raskeid jäätmeid või olmejäätmeid kuhjatakse rohkem kui tohiks. Konteineritel on vastav märge, mis sätestab antud konteineri maksimaalse kaalu. Konteiner võib puruneda tühjendamise ajal, kui külmal ajal on tühja konteinerisse visatud mõni raske või teravaservaline ese, mis on löönud konteinerisse mõra. Samuti ei kannata konteiner kuuma tuhka. Kui konteiner puruneb jäätmevedaja süül, peab prügifirma selle asendama uuega.

MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus

Allikas:

tarbija24.postimees.ee

AS Eesti Keskkonnateenused 

 

Ajutised vabastused
Jäätmeseadusest tulenevalt tuleb korraldatud jäätmeveoga teatud tähtajaks mitteliitumise õiguse saanud jäätmevaldajal esitada iga-aastaselt hiljemalt järgmise aasta 20.jaanuariks kohalikule omavalitsusele kirjalik kinnitus, et kinnistul ei ole eelmise aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud. 
Seetõttu palume kodanikel, kes on vallavalitsuselt saanud vabastuse korraldatud jäätmeveoga mitteliitumiseks, jälgida korralduses nimetatud perioodi lõpptähtaega ja juhul kui kinnistul endiselt pidevalt ei elata või kinnistut ei kasutata, esitada iga aasta jaanuari kuu alguseks vallavalitsusele uus taotlus. 
Jäätmevaldajad, kes nimetatud tähtajaks uut taotlust esitanud ei ole, loetakse alates 21. jaanuarist korraldatud jäätmeveoga automaatselt liitunuks. Korraldatud  jäätmeveoga mitteliitumise taotlemine on õigustatud näiteks pikema eemalviibimise korral elu- või tegevuskohast, pikemaajaline komandeering,  suvekodu, ehitusjärgus oleva või elamiskõlbmatu ehitise korral. Väide, et  "jäätmeid ei teki" ei saa olla põhjenduseks jäätmeveo süsteemiga mitteliitumiseks. Jäätmeseaduse alusel on korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest vabastatud ka need isikud, kes omavad jäätmeluba või keskkonnakompleksluba. 
 Korraldatud jäätmeveost vabastuse taotluse (ka  ühismahuti avalduse) vormid on kättesaadavad vallavalitsuses ning valla kodulehel. Taotluse võib saata vallavalitsuse e-posti aadressile imavere@imaverevv.ee skaneeritult või digiallkirjastatult või allkirjastatult aadressile: Imavere Vallavalitsus, Viljandi mnt 11, Imavere küla, Imavere vald, Järvamaa 72401.  Lisainfo maanõunikult Triin Tõnissonilt telefonil 389 7543
Palume taotluse esitamist mitte jätta viimasele hetkele!
NB! Mitteliitunuks lugemise taotlus on võimalik rahuldada ja jäätmevaldaja erandkorras teatud tähtajaks korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastada vaid juhul kui vallavalitsus on eelnevalt veendunud, et vabastamise asjaolud on tõesed ja vabastamist võimaldavad. 
 
 
Imavere valla jäätmemajandus

Imavere valla jäätmekava ajakohastamisel on kogutud ja käideldud jäätmeliikide ja koguste hindamise aluseks võetud jäätmekäitlusettevõtete ja Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuse poolt esitatud andmed.


Hindamaks objektiivselt valla jäätmehoolduse hetkeolukorda, on käsitletud eraldi kodumajapidamistest, ettevõtetest ja asutustest jäätmekäitlusettevõtete poolt kogutud jäätmeliike ja koguseid.


Jäätmekäitluse aruandlus põhineb ettevõtete poolt jäätmeseaduse alusel esitatavatel iga-aastastel jäätmearuannetel. Jäätmearuandeid on kohustatud esitama jäätmeluba või komplekslube omavad, samuti jäätmekäitlejatena registreeritud isikud. Tõepärase informatsiooni eelduseks on, et kõik tekkivad jäätmevood fikseeritakse kas tekitajate endi või siis aruandekohuslaste jäätmekäitlejate poolt, kellele jäätmeid käitlemiseks üle antakse. Usaldusväärsete koondandmete saamiseks on esmatähtis korrektse ettevõttesisese jäätmearvestuse pidamine, mis on jäätmearuandluse aluseks.
Imavere Vallavalitsuse andmetel tegelevad vallas jäätmekäitlusega teenustööna AS Veolia Keskkonnateenused ja AS Väätsa Prügila.


Imavere vallas toimub korraldatud jäätmevedu kogu valla haldusterritooriumil. Korraldatud jäätmeveo konkursi tulemusel tegeleb segaolmejäätmete kogumisega Imavere valla territooriumil AS Veolia Keskkonnateenused.