Kodanikuühiskond


Mittetulundusühingute tegevuse toetamist reguleerib Imavere vallas " Imavere valla eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetamise kord", millega on võimalik tutvuda: www.riigiteataja.ee/akt/404032014065

Võimalik on taotleda tegevustoetus ja projektide omafinantseeringu toetust hiljemalt järgneva eelarveaastale eelnenud aasta 01. novembriks.

Kui toetus on eraldatud, tuleb toetuse kasutamise aruanne esitada sama aasta 01. novembriks.

Imavere vallas tegustevate mittetulndusühingutega on võimalik tutvuda: https://imaverevv.kovtp.ee/vabauhendused

TAOTLUSVORMID

Tegevustoetuse taotlusvorm

Projekti omafinantseeringu taotlusvorm

Toetuse kasutamise aruanne