23.02.15

Koduteenus

Eesmärk - teenuse eesmärk on isiku abistamine kodus ja isikliku eluga seotud igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel ja asjaajamisel, et aidata kaasa elukvaliteedi säilitamisele ja parandamisele harjumuspärases keskkonnas ja väljaspool kodu.

Tegevused

Abi igapäevaelu toimingutes - toiduainete, tööstuskaupade ja ravimite ostmine inimese elukohale lähedal asuvast kauplusest ja apteegist, abistamine ruumide kütmisel, eluaseme korrastamisel (koristamine, akende pesemise korraldamine), riiete korrastamine (triikimine, pesemine või pesemise korraldamine, parandamine), abistamine toidu valmistamisel ning saatmine asjaajamisel.

Teenust ja selle käigus tehtavaid tegevusi reguleerib Imavere Vallavolikogu määrus „Koduteenuste osutamise kord" (16.05.2013 nr 18). Tegevused olenevad konkreetse kliendi vajadustest.

Teenusele suunamine

Koduteenus on mõeldud isikutele, kellel on terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevalt kõrvalabivajadus kodustes tingimustes igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel ja väljaspool kodu asjaajamisel. Koduteenuse tegevuste käigus abistatakse isikut igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel, välja arvatud füüsilist kontakti vajav abistamine.

Teenusele saamiseks esitab teenuse taotleja või tema seaduslik esindaja vallavalitsusse kirjaliku avalduse, kus see registreeritakse ja edastatakse menetlemiseks sotsiaalnõunikule. Päevakeskusesse teenusele suunatakse klient vallavalitsuse korraldusega, koopia korraldusest väljastatakse päevakeskusesse. Korralduses on ära märgitud teenuse alustamise kuupäev ja teenuse sisu. Sotsiaalnõuniku poolt on tehtud ära hindamine, mille alusel on koostatud juhtumiplaan, juhtumiplaanist tehakse koopia päevakeskusele. Teenuse osutamiseks sõlmitakse teenuse saajaga (või tema lähedasega) leping, kus on fikseeritud tegevused, aeg, millal teenust osutatakse ja teenuse hind.

Teenusele tulles teeb hoolekandetöötaja kliendiga koostöös ja lähtudes ka juhtumiplaanis olevatest tegevustest hoolduskava (alates 17.05.2013 teenusele tulevatele klientidele).

Klienditoimikud

Juhataja peab ülevaadet teenusele olevatest klientidest, omades koopiaid korraldustes ja lepingutest.

Hoolekandetöötaja peab teenuste osas päevikut, kus on kirjas teenuse osutamise kuupäev ja teenuse sisu.

Toimetaja: EVELI LILLEOJA