Vajaduspõhine lastetoetus
 
Alates 01.06.2013 on lastega perekondadel, kelle netosissetulek taotlemisele eelneval kolmel kuul on alla vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri, õigus saada vajaduspõhist peretoetust taotlemisele järgneval kolmel kuul. 
Alates 01.01.2015 tõuseb nii  vajaduspõhine peretoetus kui  ka toetuse arvestamise aluseks olev perekonna  sissetulekupiir.
 
Toetuse suurus on alates 01.01.2015:
1 lapsega peredel  - 45 eurot kuus
2 lapsega peredel  - 90 eurot kuus.
 
Sissetulekupiir alates 01.01.2015:
perekonna esimesele liikmele -  329 eurot; 
igale järgnevale vähemalt 14-aastasele  liikmele – 164,5 eurot; 
igale järgnevale alla 14-aastasele liikmele - 98,7 eurot.
Toetuste maksmine Imavere valla eelarvest
Toetuste maksmine Imavere valla eelarvest on sätestatud Imavere valla volikogu määruses Sotsiaaltoetuste määramise  kord  24.04.2014 nr. 25
Last puudutavate vaidluste lahendamine 
Alaealise hooldamine perekonnas                                                                                                     Hooldamine perekonnas on lapse hooldamine sobivas perekonnas, kelle liikmete hulka ta ei kuulu. Perekonnas hooldamisele kuuluvad lapsed:
 • kelle vanematelt on kohus ära võtnud hooldusõiguse;  
 • kelle vanemad on surnud või teadmata kadunuks tunnistatud; 
 • vanemate teovõimet on piiratud; 
 • vanemad viibivad vanglas.
Hooldaja lepingu  perekonnas hooldamisel või eestkostel olevad lapsed saavad ka riiklikku toetust ning teisi toetusi, sest orvud ja vanemliku hoolitsuseta lapsed on riiklikul ülalpidamisel. 
Riiklikku toetust ei ole perekonnas hooldajatena õigustatud saama lapse suhtes ülalpidamiskohustusega isikud:
 • vanavanemad; 
 • täiskasvanud õed ja vennad.
Peres hooldamise leping sõlmitakse hooldamise võtja ja Imavere Vallavalitsuse  vahel. Leping sõlmitakse üldjuhul üheks aastaks. Tähtaja möödumisel vaadatakse asjaolud uuesti läbi ning tehakse otsus uue lepingu sõlmimise kohta.
Hooldamisele võtjal tuleb esitada Imavere vallavalitsusele
 • avaldaja isikut tõendava dokumendi koopia; 
 • lapse isikut tõendava dokumendi koopia; 
 • dokumendid lapse bioloogiliste vanemate kohta (surmatunnistus, kohtuotsus jne); 
 •  avaldus (täidetakse kohapeal); 
 • vanema kui 10 aastase lapse kirjalik nõusolek (kirjutatakse kohapeal); 
 • tunnistus kasuperede koolituse läbimise kohta.
Eestkoste seadmine alaealisele
Eestkoste seatakse lapse kasvatamiseks, tema isiklike ja varaliste õiguste ning huvide kaitseks kui esindusõigust ei ole alaealise lapse kummalgi vanemal. 
 
Eestkoste seadmise otsustab kohus omal algatusel, vallavalitsuse või huvitatud isiku avalduse alusel alusel. Eestkoste seatakse eestkostet vajava isiku rahvastikuregistrijärgse kande kohaselt.  Eestkostjaks ei või olla:
 • alaealine; 
 • piiratud teovõimega isik; 
 • isik, kellelt on vanema hooldusõigus täielikult või osaliselt ära võetud või kes on varem rikkunud eestkostja kohustusi. 
Eestkostjat valides arvestatakse tema isikuomadusi, varalist seisundit ja võimeid eestkostja kohustusi täita, vanemate eeldatavat tahet ning tema suhteid lapsega, kelle üle eestkoste seatakse, lapse kasvatamise järjepidevust ning lapse rahvuslikku, usulist, kultuurilist ja keelelist päritolu. 
Eestkoste lõpeb eestkostetava surmaga, vanema hooldusõiguse taastumisega, eestkostetava lapsendamisega või eestkostetava täisealiseks saamisega. 
 
Lapse suunamine asenduskodusse
Asenduskodusse saab suunata  lapsi:
 • kelle vanematelt on kohtu kaudu ära võetud hooldusõigus lapse suhtes; 
 • kes on orvud; 
 • kes on leidlapsed; 
 • kelle vanemad kannavad vanglakaristust.
Asenduskodusse (lastekodusse) suunamisel sõlmitakse  asenduskodu   haldusleping asenduskodu teenuse osutamisks.