23.02.15

Eluasemeteenus Kodutares

Kodutare (sotsiaalmaja) eesmärk on pakkuda eluasemetee­nust erivajadustega ja puue­tega inimestele, eakatele, asenduskoduteenust vaja­vatele ja vältimatu abi vaja­jatele.

Imavere sotsiaalmaja on rajatud eelkõige eakate­le, sotsiaalse erivajadusega inimestele, kes ei vaja eri­hooldust, meditsiinilist jä­relevalvet, kuid ei saa enam oma senistes elamistes hästi hakkama, tagades inimeste­le ka kõrges eas inimväärne elu.

Päevakeskuse töötajad võtavad vastu elanikelt tuleva informatsiooni sotsiaalmajas tekkivate probleemide kohta ja lahendavad või otsivad abi lahenduste leidmisel. Päevakeskus kontrollib talvisel perioodil, et teed ja trepid oleksid lumest puhtad ja vajadusel liivatatud.

Juhataja peab arvestust koridoride koristamise üle, pannes paika koristamise graafikud, mis pannakse üles igas koridoris olevale stendile. Päevakeskuse töötajad vahendavad infot päevakeskuses toimuva kohta ja valla suurürituste kohta. Vajadusel pannakse info üles paberkandjal koridoride stendile.

2 korda aastas korraldab päevakeskus koostöös vallavalitsuse esindajaga elanike koosoleku, et saada teada probleemidest ja vajadustest ning vajadusel lahendada tekkinud probleeme ning anda ka infot  ja vastata elanikel tekkinud küsimustele.

 

Tugiisikuteenus

Tugiisikuteenuse eesmärk on isiku (teenuse saaja) igapäevaeluga parema toimetuleku tagamine, abistades isikut/isikuid jõustamise ja juhendamise kaudu, toetudes isiku enda sisemistele jõuvarudele ja tugevustele. Teenuse kaudu tagatakse isikule vastavalt vajadusele või vanusele arenguks soodne keskkond ja teiste inimestega võrdsed võimalused ühiskonnaelus aktiivseks osalemiseks ning aidatakse vältida või leevendada sotsiaalset tõrjutust.

Tugiisikuteenue osutamise kord on kättesaadav Riigi Teatajast https://www.riigiteataja.ee/akt/423122014042

Toimetaja: EVELI LILLEOJA