Projekti „4 sammu paremaks koostööks volikogude vahel!

"Maailmakohvik „ kokkuvõte 07.10.14

07.10 toimus Imavere Noorte Volikogu  projekti „4 sammu paremaks koostööks!" raames kolmas samm ehk maailmakohvik.  Maailmakohviku meetodil toimunud osaluskohvikusse  kutsuti KOV-, Imavere põhikooli - , INV esindus, lapsevanemad ning 7-9. klassi noored.Kokku osales 25 inimest ( 11 INV,  4 KOV, 5 lapsevanemat, 2 kooli juhtkonna liiget ja 3 õpilast).Eeltööna selgitas Noortevolikogu välja arutelude teemad koostöös Imavere PK –ga.

Teemasid kokku võttes, leppisime kokku, et igaüks ise saab midagi parema  homse nimel ära teha: arvamust avaldades, häid ettepanekuid kuulda võttes ja  parimate lahenduste nimel tegutsedes.

Suur, suur aitäh kõikidele , kes osaluskohvikus oma arvamust avaldasid!

Suur tänu moderaatorile, laudade juhtidele ja noortele, kes kohviku suupistete eest hea seisid!

Teemad olid järgmised:

I. 1. Info liikumine vabaaja/ huvitegevuse võimaluste kohta * Kuidas võimaldada bussilastele huvitegevustest osavõttu * Huviringides osalustasu

II Kuidas tõsta läbi huvitegevuse noorte keskkonnateadlikust

III 1.Kuidas vähendada koolistressi 2.Tugiõpilastegevus

IV 1.Kool- ja klassi ekskursioonid/ teatrid 2.Õpilaste kaasamine koolielu korraldamisel
V  Vabatahtlik tegevus/töö  

Tulemused:

 

I.             1. Noored saavad infot: facebookist, e-koolist, suuliselt, kooli kodulehelt

2.- Kooli huviringide korraldamisel on arvestatud bussiaegadega

-Bussilastele vajadusel transport korraldada (elektriauto)

-Vanemad toetavad transpordiga

-Võiks olla lühem koolipäev ja rohkem huviringe.

3. Mõõdukas osalustasu on sobilik

KOKKULEPE: Uut infot kindlasti jagada facebookis, e-koolis ja valla kodulehel. Võimalusel kasutada valla elektriautot noorte transpordiks (kui vajadus on)

 

II.       

              - Eri värvi konteinerid

 -(Taas)korduvkasutus

-Loodusring: Puude, põõsaste istutamine. Komposteerimise õpituba. Teadvustada läbi faktide ja tegutsemise!

-Tegevused: Ekskursioon (Väätsa) prügilasse, ehitusring noortele (taaskasutus, Saare Kuusik korda)

- Mis motiveerib: Teema on isiklik. Alustada tuleks  maast madalast.
KOKKULEPE: Alustada tuleks juba maast madalast ning tegutseda järjepidevalt. N: ekskursioonid.

 

III.      1. Koolistressi põhjustavad: Koolivägivald (nii füüsiline kui ka vaimne). Palju kodutöid. Vabal ajal toimunud suhteprobleemid. Kodused pinged. Peale trenni ja kodutöid pole aega puhata.

-   Koolistressi vähendavad: Huviringid, võimlas olemine, huvitavad tegevused. Puhkus (õigel ajal magama minek, puhkepäev).

2.T.O.R.E kaasamine: Poiste kaasamine T.O.R.E-sse. Arutlused, jutu rääkimine. Siduda põnevamaid tegevusi. Kiusajaga tegelemine. Aitab ohvrit, kui see õpib iseenda eest seisma.

KOKKULEPE: T.O.R.E jätkamine vajalik. Kaasata uusi noori sellesse tegevusse. Tuleks jälgida ja märgata abivajajat (olla julge ja rääkida sellest täiskasvanule, kes suudab aidata).

 

IV.       1. Miinused: Vähe teatreid. Vähe väljasõite (kitsas valik). Täiskasvanud ei usalda ja küsi noorte arvamust. Väljasõidud on kallid. Õpilasesinduse puudus! Noortel pole harjumust ja soovi kaasa rääkida. Eelistatakse arvutimänge.

Lahendused: Õpilased saaksid valida ekskursioone-ÕE! Huvilised peavad ise positiivset reklaami tegema. Klassi ühtsus loeb ja aitab. Jälgida sooduspakkumisi. Korraldada kooli disko/klassiõhtud (Luua rohkem ühtset tunnet). Kaasata õpilasi (vähe tegutsevaid)

KOKKULEPE: Tuleks noored kaasata valikute tegemisse. Võimalikult taskukohased väljasõidud.Haarata kaasa tervet  kogukonda!

 

V.          - Mis motiveeriks noori tegema vabatahtliku tööd: Uued tutvused. Kogemused. Hea tunne/ ühtsustunne. Tunnustus.

-Kuidas motiveerida noort?: Vanemad võiksid aidata lapsi suunata sõnade ja tegudega. Noortele tuleks näidata eeskuju (täiskasvanud). Rääkida tunnetest, mida see tegevus annab. Tehtud tegudest rääkimine teistele ja huvi tekitamine. Söök on oluline!.

KOKKULEPE: Vanemad peaksid lapsi julgustama vabatahtlikust tegevusest osa võtma. Täiskasvanud võiksid rohkem kaasa lüüa, sest noored vajavad enda kõrvale eeskuju, kes innustaks ühiselt tegutsema. Noor vajab rohkem tunnustust ja kiitust!

 

Noortevolikogu projekti „4 sammu paremaks koostööks!" toetab:

  Haridus ja Teadusministeerium , Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluskogude projektifond ja Imavere Vallavalitsus

 

 

 

   

 

 

 
 
 
 
 
Siit avaneb noorsootöö erialale suunav link: http://www.tlu.ee/et/pedagoogiline-seminar/erialad/Noorsootoo
 
PRESSITEADE:  Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus
17.03.2014 saab alguse Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse (Eesti ANK) suurprojekt „Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi...
noortekeskuste". Projekti on kaasatud kõik 15 maakonda 65. piirkonna ja 86.
noortekeskusega üle Eesti. Projekt keskendub 7.-26. aastaste riskioludes elavate noorte heaolu ja noorsootöösse kaasatuse suurendamisele ning
erinevate tegevuste kaudu sotsiaalsete oskuste arendamisele. Projektiga
prognoositakse 25 000 erineva noore kaasatust ja ligikaudu 100 000
osalust. Projekti programmi raames avatakse 69 uut, noorte poolt väljapakutud huviringi, mis arendavad laste ja noorte sotsiaalseid oskuseid.
Rakendatakse uusi Norrast Eesti noortekeskuste tarbeks kohandatud
huvipõhiseid metoodikaid 60-ne uue huvigrupi kaasamiseks, 28. erinevas
piirkonnas viiakse läbi laagreid ning kümnes piirkonnas üle Eesti
luuakse noorte toetamiseks spetsiaalsed haridus- ja sotsiaalprogrammid.
Tähelepanu all on mitteformaalne kogemusõpe ja kontaktnoorsootöö. Programmi raames toimub tihe koostöö Norra partneriga Ungdom & Fritid.Peamisteks koostööpartneriteks Eestis on lisaks kohalikele omavalitustele ja noortekeskustele Tallinna Ülikooli Pedagoogiline
Seminar, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, Eesti
Noorteühenduste Liit, Eesti Noorsootöötajate Ühendus, MTÜ Urban Style ja
MTÜ RuaCrew. Projekti oodatava mõju ühiskonnas võtab kokku Eesti ANK tegevjuht Heidi
Paabort: „Noored on tegevuste tulemusena sotsiaalselt avatumad, oskavad
näha seoseid õpitu ja tegeliku elu vahel, on aktiivsemad ja julgemad oma
arvamust avaldama ning saavad elus paremini hakkama". Projekti toetab Eesti Noorsootöö Keskus Euroopa Majanduspiirkonna
finantsmehhanismi programmi „Riskilapsed- ja noored" avatud taotlusvooru
„Noorte– ja noorsootööorganisatsioonide võime kaasata riskilapsi ja
–noori on paranenud" kaudu 488 462,49 euroga.
 
Koostanud:
Natalia Sereda
Eesti ANK noorsootöö spetsialist
Lisainfo:
523 6504