Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine

2.11.17

Imavere vald osaleb Põhja-Viljandimaa koostöögrupis koos Võhma linna, Kõo ja Suure-Jaani vallaga Haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidavas ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine". Raamleping on sõlmitud ning projekti 1. hankelepingu periood on aprill 2017-aprill 2018. Projekt lõpeb detsembris 2018.

PRESSITEADE

26.05.2017

Suure-Jaani, Võhma, Kõo ja Imavere pakuvad ühiselt uusi noorsootöövõimalusi.

Eesti Noorsootöö Keskus on üle-eestiliselt ellu viimas programmi, mis toetab naaberomavalitsuste noorsootööalast koostööd eesmärgiga mitmekesistada noorsootöös toimuvat ja noorte võimalusi töö- ja kooliväliseks tegevuseks. Olulisel kohal on see, et üha rohkem noori leiaks endale huvipakkuva eneseteostuse oma kodukoha lähedal.

Alates 2016. aastast on Suure-Jaani, Võhma, Kõo ja Imavere noorsootöö tegijad ja omavalitsusjuhid regulaarselt kohtunud ja koostanud ühise tegevuskava noorsootöö arendamiseks Põhja-Viljandimaa koostöögrupiskahel järgneval aastal. Tegevuskava loomisel on seatud visiooniks, et piirkonnas on terved, aktiivsed ja ettevõtlikud noored, kellele on loodud tänapäevased ja mitmekesised tingimused eneseteostuseks. Eesmärgi saavutamiseks on ühiselt kokku lepitud erinevad tegevused – ettevõtlikkuse arendamine, uute huviringide ja neis osalemiseks transpordivõimaluste loomine piirkondadesse, noorte eestvedajate koolitusprogramm, seikluskasvatus- ja huviringide päevad, rahvusvahelised noorsootöötegevused, ühisüritused, noorte tunnustamine, noorteinfo e-lahenduse loomine ja palju muud.

Praegu on nelja omavalitsuse 1918st 7-26 aasta vanusest noorest noorsootöötegevustega hõivatud 40%. 2017.-2018. aastal ellu viidavate tegevuste jooksul on kavas saavutada eesmärk, kus noorsootöös on hõivatud vähemalt 55% noortest ning loodud on 21 uut tegevusvõimalust.

Nelja omavalitsuse koostöö koordinaator on Suure-Jaani vald, projektijuht Aino Viinapuu. Põhja-Viljandimaa koostöötegevuste koordinaator Mati Adamson: "Ühise tegevuskava ettevalmistamise ja kokkuleppimise käigus välja kujunenud koostöösuhted loovad eeldused piirkonna noorsootöö sisukaks arendamiseks.  Püüame noortele pakkuda senisest veelgi mitmekesisemaid võimalusi, et igaüks leiaks enda kodukandis põneva ja huvipakkuva tegevuse. Tänapäevased ja kvaliteetsed noorsootöövõimalused on väga oluliseks argumendiks, et noored oma kodukohta väärtustaksid."

Koostöö esimese tegevusena toimus 3-osaline koolitusprogramm 15le piirkonna vabatahtlikule noorele, kes uute pädevuste najal saavad edaspidi abiks olla kohalike laagrite ja noortesündmuste korraldamisel. Järgmise suurema üritusena toimub 28. mail Suure-Jaani Noortekeskuses ühine seikluslik perepäev „Parim pühapäev perega", kus lisaks väga paljudele meelelahutuslikele tegevusvõimalustele saab tutvuda piirkonnas pakutavate põnevate huviringide tegemistega.

Koostööprogrammi toetus on piirkonnale kaheks aastaks 89 779 EUR. Koostöös toimuvat noorsootöö arendamist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi "Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" kirjeldatud tegevuste raames.

Rahvusvahelise noorsootöö võimaluste arendamist viidi ellu Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ja riikliku struktuuritoetusega rahastatud projekti "Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parendamine" vahendite abil.

 

Ettevõtluspäev ja konverents 04.10.2017 Suure-Jaani kooli aulas

 

Hääletus parima meene selgitamiseks.

Ettevõtluskonverentsi algusesmeenekonkursi tulemuste avalikustamine ja autasustamine.

Meenekonkursi juhend

Osalejad: Kõpu, Kirivere, Võhma, Olustvere, Imavere, Suure-Jaani põhikoolide ja Suure-Jaani Gümnaasiumi 4-liikmelised võistkonnad (Suure-Jaani Koolist ja Gümnaasiumist kuni 2 meeskonda).

Koolide parimad selgitatakse välja varem ning konverentsile lõppvooru esitatakse oma kooli parim.

Konkursitööna ootame meenet Põhja-Sakala vallale, mida saaks kinkida valla külalistele,

meene peab olema valmis konverentsilesitlemiseks.

Tingimused: Meene peab olema toodetav, saajat kõnetav, meie piirkonda iseloomustav ja maksumuselt odav.

Kui meene esitlusel soovitakse kasutada slaide, palun need esitada hiljemalt 03.10. 2017 kella 9.00-ks e-postile: kalevi.kaur@suure-jaani.ee

Võitja meene saab uue valla esimeseks meeneks.

 

Põhja-Viljandimaa koostöögrupi IDEEÖÖ "Sädemest sünnib leek"

 

Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste

Imavere Valla Avatud Noortekeskus on liitunud projektiga "Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste"

Projekt on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored" avatud taotlusvoorust 2014 – 2016.

Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit.

Lisainfo programmi kodulehelt www.entk.ee/riskilapsedjanoored/ ja Facebook'ist www.facebook.com/RiskilapsedJaNoored

EMP ja Norra toetuste kaudu aitavad Island, Liechtenstein ja Norra vähendada sotsiaalseid ja majanduslikke erinevusi ning tugevdada kahepoolseid suhteid Euroopa abisaajariikidega. Need kolm riiki teevad EMP lepingu kaudu tihedat koostööd Euroopa Liiduga.

EMP ja Norra toetusi antakse aastatel 2009-2014 summas 1,79 miljardit eurot. Sellest umbes 97% annab Norra. Toetatakse vabaühendusi, teadus- ja akadeemilisi asutusi ning avalikku ja erasektorit 12 uues ELi liikmesriigis, Kreekas, Portugalis ja Hispaanias. Tehakse tihedat koostööd doonorriikide organisatsioonidega ja projekte võib ellu viia kuni aastani 2016.

Toetatavad võtmevaldkonnad on keskkonnakaitse ja kliimamuutused, teadusuuringud ja stipendiumid, kodanikuühiskond, tervishoid ja lapsed, sooline võrdõiguslikkus, justiitsküsimused ja kultuuripärand.

Projekt Kogukond märkab, toetab ja abistab

 
TUTVUSTUS
 
Projekt "Kogukond märkab, toetab ja abistab" on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored" avatud taotlusvoorust „Kogukondlikud kuriteoennetuslikud algatused". Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit. 
Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored" Imavere valla projekt : „Kogukond märkab, toetab ja abistab".
Projekti elluviimise periood: 20. september 2014 – 20. veebruar 2016.
 
Summary in English
The project is part of the program „Children and Youth for Risk- Crime Prevention in Community" 
This is a cooperation between 3 neighbouring localities and congregation: Youngster Center of Imavere Municipality, Võhma Municipality, Kõo Municipality EELC Pilistvere Congregation. Project „Community sees, supports and helps" aims to build up cooperation between child-workers, youth-workers, social workers in all partners area. Through that we want to achieve early noticing and intervention in youth risk behaviour. 
The preparatory work of the project brought out that main indicators : population; problems (exodus, unemployment etc.) are very similar to all partners.
Project activities are based on the common problems and indicators, good practices and examples in local community.
Project team analysed the situation and found that the main target group is families with the same problems: social and economic risk. This risk cannot be solved only speaking about values (school/kindergarten), but also requires implementing practices to support these values (family-camps, common activities with youngsters etc).
One of the ambitions is also networking in communities: local specialists, active citizens, parents and NG-organisations to share know-how, but also discuss critically problems and find its roots. 
Project period 20.10.2014-20.02.2016.
 
Riskilapsed ja -noored programmi projektivoor "Kahepoolsete suhete arendamine"
TUTVUSTUS
Riskilapsed ja noored programmi raames on võimalus arendada kahepoolseid suhteid Euroopa Majanduspiirkonna riikidega neil organisatsioonidel, kes viivad selle programmi raames läbi projekte. Imavere Vallvalitsuse projekt "Kogukond märkab, toetab ja abistab" kasutas võimalust ning 4-9. oktoobrini osalesid kihelkonna inimesed kogemusreisil Islandil.
See väike riik on viimase paarikümmne aasta jooksul teinud julgeid otsuseid noorsoo- ja alkoholipoliitikas. Need otsused on toonud kaasa märkimisväärseid muutusi noorte käitumisharjumustes, alkoholitarbimises ja vaba aja veetmises. Islandi selgeid otsuseid on tähele pandud kogu Euroopas ning seda kogemust püütakse rakendada ka Tallinnas, Tartus ja Tapal.
Meie reisil osalejate huvi oli näha, kas neid teadmisi on võimalik rakendada ka väiksemas maapiirkonnas.
Reisi kogemusi jagatakse 28. novembril kell 13-15 kihelkonna ümarlaual Pilistveres. Samuti võib kokkuvõtteid tervikprojektist ja kogemusreisidest lugeda Kihelkonnalehest.
 
Summary in English
The project is part of tehe program "Children and Youth for Risk-Crime Preventions in Community"
This cooperation between 3 neighbouring localities and congregation: Youngster Center of Imavere Municipality, Võhma Municipality, Kõo Municipality, EELC Pilistvere Congregation. Project "Community sees, supports and helps" aims to build up cooperation between child-workers, yout-workers, social workers in all partners area. Trough that we want to achieve early noticing and intervention in youth risk behaviour.
One of the ambitions is also networking in communities: local specialist, active citizen, parents and NG-organisations to share know-how, but also discuss problems critically and find its roots.
Jon Sigfusson, Reykjavik University ICSRA had made report "Evidence based primary prevention" (Tallinn 2014), that describes actions taken and changes obtained in youth behaviour since 1992.
Sigfusson is ready to meet us in Iceland to share his knowledge, contacts and time to obtain experience and inspiration from Iceland.

Meediakajastused

Naabervallad ühendavad jõud, et kaasata kogukonda noortetöösse
 
Naaberomavalitsused ühendavad jõud, et kaasata kogukonda noortetöösse
 
Räägiti pereväärtustest
 

Pereväärtused ja hooliv kogukond

Hannes Hermaküla loengust Kiriveres

Perespordipäev koos bamperpallidega

Perespordipäev

Kihelkondlik kogemuskohvik

Kõo vallaleht veebruar 2015

Kogukond märkab, toetab ja abistab

Kõo vallaleht aprill 2015

Imavere vallaleht aprill 2015

Võhma linnaleht aprill 2015

Võrgustikutöö e-väljaanne

Väärtuste arutelu Pilistveres

Võhma linnaleht august 2015

Kõo vallaleht august 2015

Kihelkonnaleht 2015

Väärtused on tee, mida mööda me käime ja millele rajame oma elu

Kõo vallaleht veebruar 2016

Kihelkondlik laste-ja perelaager Pilistveres

Armasta last, kaitse lapsepõlve

Kihelkondlik koostööprojekt noortevaldkonnas lõppes veebruaris

Kõo vallaleht märts 2016

Võhma linnaleht märts 2016

Imavere vallaleht 2016