Sotsiaal toetused

Sotsiaaltoetuste liigid ja määrad
Toetuse maksmise aluseks on 2015. aastaks kehtestatud vaesuspiir 1 inimese kohta – s.o. 329.- €. Iga järgnev pereliige lisandub koefitsendiga 0,7
 
1.  Imavere valla eelarvest makstavad toetused on:
 1) perekonna sissetulekust mittesõltuvad toetused;
 2) perekonna sissetulekust sõltuvad toetused.
 
Perekonna sissetulekust mittesõltuvad toetused vallaeelarve vahenditest on:
 *  taastusravi- ja rehabilitatsioonitoetus;
 *  toetus puudega inimesele eluaseme kohandamiseks;
 * toetus prillide maksumuse osaliseks katmiseks;
*  maamaksu soodustus;
 * kolme- ja enamalapseliste perede koolieelses lasteasutuses käivate laste osalustasutoetus;
 * lapse sünnitoetus;
 * koolimineku toetus;
 * õpilaste sõidukulude kompenseerimine;
 * laste jõulupakid;
 * matusetoetus.
 
Perekonna sissetulekust mittesõltuvad toetused riigieelarve vahenditest on:
 1) hooldajatoetus;
 2) toidutoetus põhikooli õpilastele.
 
Perekonna sissetulekust sõltuvad toetused vallaeelarve vahenditest on:
 1) toidutoetus;
 2) õpilaskodu või ühiselamu üüri toetus;
 3) vältimatu sotsiaalabi toetus;
 4) ühekordne sotsiaaltoetus.
 
Perekonna sissetulekust sõltuvad toetused riigieelarve vahenditest on:
 1) toimetulekutoetus;
 2) toimetulekutoetuse vahenditest täiendavad toetused;
 3) vajaduspõhine peretoetus.
 
Valla eelarvevahenditest makstavate toetuste suuruste piirmäärad kehtestab Imavere Vallavalitsus igaks eelarveaastaks.
Vaata: Sotsiaaltoetuste maksmise kord - https://www.riigiteataja.ee/akt/407052014007
 
 
  •