23.02.15

Eesmärk

Sotsiaaltransporditeenus on mõeldud isikutele, kes funktsioonihäirest tingituna ei saa kasutada ühissõidukit või isiklikku sõiduautot, nt ühissõidukisse ei ole alati võimalik ratastooliga siseneda, liikumis- või nägemisfunktsiooni kahjustuse tõttu ei pruugi olla võimalik isiklikku sõiduautot juhtida jms. Teenust osutatakse vallas selleks otstarbeks olevate sõiduvahenditega. Teenuse osutamist reguleerib Imavere Vallavolikogu 19.06.2014 a. määrus nr 28 „Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord" .

Tegevused

Isiku viimine tervishoiuasutusse (eriarstid, perearst, haigla), haridusasutusse ja sealt tagasi toomine. Vajadusel aidatakse klient sõidukisse ja sealt maha, ka ratastooli kasutava kliendi. Kliendi kinnitamine turvavööga.

Puudega lapse hooldajalt või vanemalt vastuvõtmist ja üleandmist.

Kliendi juhendamist kliendi jaoks vajalikus asutuses. Vajadusel asjaajamises juhendamine ja uue arstiaja kokkuleppimine.

Enne sõitma minekut kontrollib töötaja üle auto korrashoiu – tuled, rehvid ning tagab, et piisavalt jaguks kütet või energiat.

Teenusel olev isik helistab ja annab teada oma soovist saada teenust (vähemalt 7 päeva ette, välja arvatud eriolukorrad), öeldes  - millal, kuhu ja mis kell. Töötaja paneb selle info kirja päevakeskuses olevasse transpordi ja töökorralduse kalendrisse, kirja pannakse isiku nimi, põhjus, sihtkoht, kuupäev, kellaaeg, vajadusel lisainfo. Kohe lepitakse kokku ka väljasõidu kellaaeg ja kust toimub väljasõit.

Teenusele suunamine

Teenusele saamiseks esitab teenuse taotleja või tema seaduslik esindaja vallavalitsusse kirjaliku avalduse, kus see registreeritakse ja edastatakse menetlemiseks sotsiaalnõunikule. Päevakeskusesse teenusele suunatakse klient vallavalitsuse korraldusega, koopia korraldusest väljastatakse päevakeskusesse. Korralduses on ära märgitud teenuse alustamise kuupäev ja teenuse sisu.

Teenuse osutamise kord on kättesaadav riigi teatajast https://www.riigiteataja.ee/akt/403072014015

Toimetaja: EVELI LILLEOJA