Päevakeskuses osutatavad teenused:

  • Erihoolekandeteenused:
  • Igapäevaelu toetamise teenus (edaspidi IET)
  • Toetatud elamise teenus (edaspidi TE)
  • Kohaliku omavalitsuse (edaspidi KOV) osutatavad teenused:
  • Koduteenus
  • Sotsiaaltransporditeenus
  • Eluasemeteenus Kodutares
  • Teenused töötutele – erinevates töötutele mõeldud projektides osalemine
  • Päevakeskuse avalikud  teenused:

Pesu pesemine, hügieeniteenused, ajalehtede lugemise võimalus, arvuti kasutamise võimalus, nõustamine, huvitegevus jt.

Teenuste osutamise peamiseks põhimõtteks on järjepidevus. Töötajad aitavad teenusel olevatel klientidel pikendada teenuseid, tuletavad vajadusel meelde tähtaegu ja abistavad asjaajamisel. Samuti abistavad kliente töövõimetuse ja puude raskusastme taotlemisel. Erinevate teenuste osutamise protsess soodustab kliendi enesemääratlust. Juhtimine ja personali töö  tugineb oma töös CARe klienditöömetoodika põhimõtetele. Võtmesõnadeks on isikukesksus, tugevustele rõhumine, turvalisus.