Teenused lastele ja lastega peredele

Teenused lastele ja lastega peredele

 1. Riigi poolt rahastatav lapsehoiuteenus raske ja sügava puudega lapsele
 2. Tugiisikuteenus raske ja sügavapuudega lapsele
 3. Last puudutavate vaidluste lahendamine
 4. Alaealise hooldamine perekonnas on lapse hooldamine sobivas perekonnas, kelle liikmete hulka ta ei kuulu. Perekonnas hooldamisele kuuluvad lapsed
 • kelle vanematelt on kohus ära võtnud hooldusõiguse;
 • kelle vanemad on surnud või teadmata kadunuks tunnistatud;
 • vanemate teovõimet on piiratud; 
 • vanemad viibivad vanglas.

Hooldaja lepingu  perekonnas hooldamisel või eestkostel olevad lapsed saavad ka riiklikku toetust ning teisi toetusi, sest orvud ja vanemliku hoolitsuseta lapsed on riiklikul ülalpidamisel. 

Riiklikku toetust ei ole perekonnas hooldajatena õigustatud saama lapse suhtes ülalpidamiskohustusega isikud:

 • vanavanemad; 
 • täiskasvanud õed ja vennad.

Peres hooldamise leping sõlmitakse hooldamise võtja ja Imavere Vallavalitsuse  vahel. Leping sõlmitakse üldjuhul üheks aastaks. Tähtaja möödumisel vaadatakse asjaolud uuesti läbi ning tehakse otsus uue lepingu sõlmimise kohta.

Hooldamisele võtjal tuleb esitada Imavere vallavalitsusele

 • avaldaja isikut tõendava dokumendi koopia; 
 • lapse isikut tõendava dokumendi koopia; 
 • dokumendid lapse bioloogiliste vanemate kohta (surmatunnistus, kohtuotsus jne); 
 •  avaldus (täidetakse kohapeal); 
 • vanema kui 10 aastase lapse kirjalik nõusolek (kirjutatakse kohapeal); 
 • tunnistus kasuperede koolituse läbimise kohta.
 1. Eestkoste seadmine alaealisele

Eestkoste seatakse lapse kasvatamiseks, tema isiklike ja varaliste õiguste ning huvide kaitseks kui esindusõigust ei ole alaealise lapse kummalgi vanemal. 

 Eestkoste seadmise otsustab kohus omal algatusel, vallavalitsuse või huvitatud isiku avalduse alusel alusel. Eestkoste seatakse eestkostet vajava isiku rahvastikuregistrijärgse kande kohaselt.  Eestkostjaks ei või olla:

 • alaealine; 
 • piiratud teovõimega isik; 
 • isik, kellelt on vanema hooldusõigus täielikult või osaliselt ära võetud või kes on varem rikkunud eestkostja kohustusi. 
 1. Lapse suunamine asenduskodusse                                                                                Asenduskodusse saab suunata  lapsi:
 • kelle vanematelt on kohtu kaudu ära võetud hooldusõigus lapse suhtes; 
 • kes on orvud; 
 • kes on leidlapsed; 
 • kelle vanemad kannavad vanglakaristust.
 • Asenduskodusse (lastekodusse) suunamisel sõlmitakse  asenduskodu   haldusleping asenduskodu teenuse osutamisks 
 • toidutoetus (§ 23);
 •  õpilaskodu või ühiselamu üüri toetus (§ 24);
 • ühekordne sotsiaaltoetus (§ 26).