Toetused

 1. Toetused riigieelarvest
 • Toimetulekutoetus.
 • Vajaduspõhine lastetoetus

Alates 01.06.2013 on lastega perekondadel, kelle netosissetulek taotlemisele eelneval kolmel kuul on alla vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri, õigus saada vajaduspõhist peretoetust taotlemisele järgneval kolmel kuul.

 1. Toetused Imavere valla eelarvest 2017                                                                                        Alus Imavere Vallavolikogu määrus Sotsiaaltoetuste maksmise kord. Vastu võetud 24.04.2014 nr 25 RT IV, 07.05.2014, 7 Jõustumine 10.05.2014
 • Sünnitoetus (§ 16);                 
 • Kooliminekutoetus(§ 17);     
 • Prillitoetus
 •  kolme- ja enamalapseliste perede koolieelses lasteasutuses käivate laste osalustasutoetus (§ 15);
 • toidutoetus (§ 23);
 •  õpilaskodu või ühiselamu üüri toetus (§ 24);
 •  vältimatu sotsiaalabi toetus ( § 25);
 •  ühekordne sotsiaaltoetus (§ 26).
 • toetus prillide maksumuse osaliseks katmiseks (§ 13)
 •  õpilaste sõidukulude kompenseerimine (§ 18);
 •  laste jõulupakid (§19)