Dokumendi „Imavere valla üldplaneering" peamine ülesanne on määratleda
valla ruumilised arengusuunad, võttes aluseks olemasolevate ja perspektiivsete
ressursside parima kasutusviisi. Valla huvi on luua läbi mõtestatud ruumiplaneerimise
võimalused valla arenguks, et kindlustada elanikele elu- ja töökohad, teenindus, hea
elukeskkond ning ettevõtjatele võimalikult hea ettevõtluskeskkond.

 

Imavere valla üldplaneering on üle vaadatud Imavere Vallavolikogu poolt 24.aprill 2014 otsusega nr 12. Käesoleva otsusega on võimalik tutvuda SIIN.


Üldplaneeringuga planeeritakse valla ruumiline ja maakasutuslik areng „üldisel tasemel"
- käesoleva üldplaneeringu tulemusel ei toimu kohest maaüksuste sihtotstarbe muutmist,
vaid maa-alad reserveeritakse mingiks kindlaks otstarbeks. Praegust maa-alade
sihtotstarvet ja funktsiooni ei muudeta koheselt, maaomanik saab maa-ala praegusel
sihtotstarbel ja funktsioonil kasutada seni, kuni ta seda soovib. Kui maad soovib kasutada
planeeringus reserveeritud funktsioonil peale maaomaniku keegi teine, siis tuleb tal maa
praeguselt maaomanikult ära osta. Reaalne arendus- ja ehitustegevus toimub vallas läbi
detailplaneeringute või sihtotstarbe muudatuse maakatastris. Arendustegevus peab
arvestama üldplaneeringuga kehtestatud arengusuundade ja tingimustega.

 

Antud üldplaneering lähtub mitmetest valla, Süda-Järvamaa ning Järvamaa
arengudokumentidest (arengukavad, strateegiad, planeeringud).

Neist olulisimad on:
• Imavere vald. Üldplaneeringu I etapp (1995).
• Imavere valla arengukava aastateks 2007-2013 (2006).
• Imavere valla arengukava aastateks 2003-2006 (2003).
• Süda-Järvamaa (Imavere, Kareda, Koigi, Paide, Roosna-Alliku ja Väätsa valla
ning Paide linna) ruumilise arengu strateegia aastani 2015 (2006).


Imavere valla üldplaneering  koosneb järgnevatest osadest:
1. Imavere valla üldplaneeringu lähtesituatsioon.
2. Süda-Järvamaa (Imavere, Kareda, Koigi, Paide, Roosna-Alliku ja Väätsa valla
ning Paide linna) ruumilise arengu strateegia aastani 2015.
3. Imavere valla üldplaneeringu seletuskiri (koos kaartidega).
4. Valik Süda-Järvamaa sotsiaalmajanduslikku statistikat.